header-foto8.png

Marrumers uit de historie

Feike van Botnia. kruisvaarder

Feike van Botnia is de oudste beroemde Marrumer, als hij echt bestaan heeft tenminste en als het verhaal over hem klopt. Feiko van Botnia zou samen met Eelcke Liauckama deelgenomen hebben aan de eerste kruistocht. 

Lees meer...

Binnert Heringa van Grovestins, grietman

Binnert Heringa van Grovestins werd op 12 september 1641 gedoopt in Marrum-Westernijkerk. Hij was het enige kind van Frederik Sirtema van Grovestins ('Frederik Groustins') en Rixt van Roorda. Zij woonden op Jeppemastate bij de kerk in Westernijkerk.

Lees meer...

Frederik van Grovestins, schrik der Fransen

Frederik van Grovestins genoot in zijn tijd, het begin van de 18e eeuw, grote roem als militair. Hij was een zoon van Binnert Heringa van Grovestins, die 18 jaar grietman van Ferwerderadeel is geweest, en van Titia van Burmania. Hij werd op 17 oktober 1669 gedoopt in Marrum-Westernijkerk. Frederik groeide op Jeppemastate bij de kerk in Westernijkerk maar ging al op 14-jarige leeftijd in het leger.

Lees meer...

Gerben Rinkhout, jeneverstoker en 'Doelist'

Gerben Rinkhout was een steenrijke jeneverstoker in de 18e eeuw. Hij was afkomstig uit Leeuwarden waar hij al het beroep van jeneverstoker uitoefende, maar na zijn huwelijk met de weduwe Trijntje Lieuwes in 1730 vestigde hij zich in Marrum.

Lees meer...

Sieds Johannes Rienks, instrumentmaker

De op 6 oktober 1770 in Marrum geboren Sieds Johannes Rienks werd bekend als instrumentmaker. Hij was het tweede kind van de boer Johannes Rienks Rienks en Aukje Siedses Boersma, die in totaal 14 kinderen zouden krijgen. Later woonden ze onder Hallum. Rienks werkte daar met zijn vader op de boerderij Banga-zathe bij Jousumburen, en bracht daarnaast zichzelf het metaaldraaien op een draaibank bij. Hij kwam in contact met Arjen Roelofs en diens broers te Hijum en leerde van hen hoe hij lenzen moest slijpen en polijsten. Hij sleep brillenglazen en lenzen voor microscopen en bouwde vervolgens telescopen naar een ontwerp van Pieter Roelofs.

Lees meer...

Jan Albarda, grietman

Jan Albarda was grietman en secretaris van Ferwerderadiel en notaris. In 1832 liet hij in Marrum, waar hij toen al woonde, het huis bouwen dat nu bekend is als het Heephûs. Hij was geboren op 22 januari 1792 in Sint Annaparochie als zoon van Willem Albarda en Janke Looxma.

Lees meer...

Frederik van Motman, uitvinder van de rin-ollinne

Frederik Constantijn Gerrit van Motman (1827-1881) was anderhalve eeuw geleden een van de meest markante inwoners van Marrum. Van Motman werd in 1866 tot ontvanger van rijksbelastingen benoemd en zou dat tot 1878 blijven. Motman was ook een techneut, die een voertuig ontwierp dat zó snel was, dat hij er de wereld versteld van zou doen staan, de rin-allinne of ‘loop-alleen’, zoals hij zijn uitvinding in 1867 noemde. Het was een wagen die ‘zonder stoom of paardekracht’, de afstand van ‘een uur gaans’ in vijf seconden zou kunnen afleggen.

Lees meer...

Gerrit Steen, architect

De op 27 januari 1916 in Marrum geboren Gerrit Steen heeft niet lang in ons dorp gewoond. Zijn vader Heerke, timmerman, overleed toen Gerrit drie jaar oud was en Gerrit groeide daarna op in Anjum op de boerderij van zijn pake P. Boersma. Zijn andere grootvader, Gerrit Popkes Steen, was eerst timmerman in Stiens, maar vanaf ca. 1912 in Marrum.

Zijn moeder wilde dat hij naar de ULO ging, maar Gerrit wilde ook timmerman worden. Maar na een paar jaar sloeg hij toch aan het leren: tekenschool, PBNA-cursussen en hij ging in de leer bij architecten in Dokkum en Bolward. Toen hij 23 jaar was begon hij zijn eigen architectenbureau in Dokkum.

Lees meer...