bertus_grijdanus.png

37. Lage Herenweg 20 Herfoarme Pastorije

Frysk
Yn 1856 is dit hûs boud as wenning foar de predikant fan de Herfoarme Gemeente. De tsjerklike gemeenten fan Marrum en Westernijtsjerk wienen sûnt 1580 gearfoege, dêrnei hie de gemeente twa tsjerken yn gebrûk. De earste bewenner fan dizze pastorije wie Johan G. Zimmerman, dy’t 25 jier, fan 1856 oant 1881, as predikant oan Marrum ferbûn wie. In oare predikant dy’t hjir lang stien hat wie Hyltje Gerbrandy, fan 1897 oant 1929. Yn 1987 waard de pastorije troch de Herfoarme Gemeente ferkocht.

Nederlands
In 1856 is dit huis gebouwd als predikantswoning van de Hervormde Gemeente. De kerkelijke gemeenten van Marrum en Westernijkerk waren sinds 1580 samengevoegd, waarna de gemeente twee kerkgebouwen in gebruik had. De eerste bewoner van deze pastorie was Johan G. Zimmerman, die 25 jaar, van 1856 tot 1881, als predikant aan Marrum verbonden zou blijven. Een andere predikant die lang aanbleef was Hyltje Gerbrandy, van 1897 tot 1929. In 1987 werd de pastorie door de Hervormde Gemeente verkocht.

LageHerenweg20800x505

LageHerenweg20herv.pastorie800x502

Terug naar overzicht