kerk__winter_.png

35. Lage Herenweg 9-11 Sûkereidroegershûs

Frysk
Dit plak hat in lange histoarje. Om 1700 hinne is der sprake fan dat dit hûs, eigendom fan de patroan fan Marrum, ôfbaarnd is. Letter yn ’e 18e ieu is dit hûs boud mei dêr neist in sûkereifabryk. It is in saneamd dwershûs, mei in yngong yn it midden. De sûkereidroegers Albert T. Stienstra en Harmen B. Kuiphof hawwe hjir wenne yn ’e 19e ieu. It hûs is yn dy ieu al opsplitst en waard bewenne troch twa húshâldings.

Nederlands
Deze plek heeft een lange historie. Omstreeks 1700 is er sprake van een afgebrand huis, eigendom van de patroon van Marrum. Later in de 18e eeuw is dit huis gebouwd met er naast een cichoreifabriek. Het is een zogenaamd dwarshuis, met een omlijste ingang in het midden. De cichoreidrogers Albert T. Stienstra en Harmen B. Kuiphof hebben hier gewoond in de 19e eeuw. De woning is in die tijd al opgesplitst en werd bewoond door twee gezinnen.

Lage herenweg9 11

lageherenweg5 11800x508

Terug naar overzicht