molen_in_de_winter.png

34. Lage Herenweg 15 De weinmakkerij

Frysk
Weinmakker wie in ambacht dat ieuwenlang yn Marrum útoefene is. Op dit plak is Anne Tuinstra 38 jier weinmakker west, fan 1909 oant 1947. Syn foargonger wie Sjoerd Mook. Tuinstra waard opfolge troch Jan Meester, dy’t ophold yn 1955, om’t troch de meganisaasje en de opmars fan de luchtbannen it wurk fan de weinmakker út ’e moade rekke. Dêrnei waard it pân brûkt as kafetaria, as earste troch Bonne ten Kate.

Nederlands
Wagenmaker was een ambacht dat eeuwenlang in Marrum is uitgeoefend. Op deze plek is Anne Tuinstra maar liefst 38 jaar wagenmaker geweest, van 1909 tot 1947. Zijn voorganger was Sjoerd Mook. Tuinstra werd opgevolgd door Jan Meester. Deze stopte in 1955 omdat de mechanisatie in de landbouw en de toename van luchtbanden het eigenlijke werk van de wagenmaker overbodig maakte. Daarna was het pand in gebruik als cafetaria, begonnen door Bonne ten Kate.

Lageherenweg15en5 11800x478
Rechts op de foto Lage Herenweg 15, waar nu café/cafetaris Het Nijlpaard gevestigd is.

Terug naar overzicht