POES-UITSNEDE.png

33. Langebuorren 27 It postkantoar

Frysk
Om nei te gean wa’t dit hûs bewenne hawwe kinne wy fier yn ’e tiid werom gean. Fan 1700 oant 1800 hawwe hjir altyd skuonmakkers wenne. Yn ’e 19e ieu hawwe hjir ûnder mear de griffier fan it vredegerecht en de belestingûntfanger wenne. Dit hûs hie lykwols yn ’e 20e ieu mear bekenheid as postkantoar mei IJtzen Ferwerda (foto), Gerrit Dijkstra en Anne van der Meulen as kantoarhâlders. Yn 1972 waard it postkantoor opheft.

Nederlands
Van dit huis was tot ver terug in de tijd te achterhalen wie de bewoners zijn geweest. Van 1700 tot 1800 hebben hier onafgebroken schoenmakers gewoond. In de 19e eeuw woonde hier o.a. de griffier van het vredegerecht en de belastingontvanger. In de 20ste eeuw was dit pand tot en met 1972 postkantoor, met achtereenvolgens IJtzen Ferwerda (foto), Gerrit Dijkstra en Anne van der Meulen als kantoorhouders.

hegebuorren 2 postkantoor

hegebuorren2hoek postkantoor door henk veenstra in marrumers

Terug naar overzicht