header-foto10.png

24. De Terp 2-12 en Ringweg 96 Pleats mei weinhûs

Frysk
It perseel terplân dêr’t de buorkerij op stiet, wie fan de adellike famylje Idsinga dy’t op Pongastate wenne. Yn ’e 18e ieu waard hjir in pleats boud, dy’t yn 1868 ferfongen waard troch de tsjintwurdige kop-romp buorkerij. As boeren hawwe hjir û.m. Sterk en Boersma wenne. De famylje Sterk mei 7 soannen, de âldste soan al mei in eigen húshâlding, emigrearre yn 1930 nei Amearika. Yn 1984/1985 is de buorkerij, dy’t der min oan ta wie, ferboud ta wenningen. Dêrby is de romp op ’e nij opboud en binne allinnich de spanten wer brûkt. It weinhûs is tagelyk ek as wenning omboud.

Nederlands
Het perceel terpland waarop de boerderij staat was van de adellijke familie Idsinga, die woonde op Pongastate. In de 18e eeuw werd een boerderij gebouwd, die in 1868 werd vervangen door de huidige kop-rompboerderij. Als landbouwers hebben o.a. Sterk en Boersma hier gewoond. De familie Sterk met 7 zonen, waarvan de oudste al met een eigen gezin, emigreerde in 1930 naar Amerika. In 1984/1985 is de boerderij, die in vervallen staat verkeerde, verbouwd tot woningen. Daarbij is het rompgedeelte nieuw opgebouwd en zijn alleen de spanten hergebruikt. Het wagenhuis is eveneens tot woonhuis verbouwd.

de terp en koetshuis door henk veenstra in marrumers

Terug naar overzicht