bertus_grijdanus.png

22. Lytsebuorren 8 De sintrale bakkerij

Frysk
Yn 1920 gienen seis fan ’e sân Marrumer bakkers in gearwurking oan en rjochten de sintrale bakkerij ‘For Arbeid Brea’ op. De bakkers Rinse Wiersma, Reimer Koopal, Gerrit Link, Lieuwe van der Meulen, Tjalling Walda en Jelle Holwerda bakten fan dy tiid ôf meielkoar har bôle en oare produkten yn de oanbou hjir efter. Elke bakker ferkocht de bôle lykwols yn syn eigen winkel. It linker diel fan it pân is yn gebrûk west as kantoar, rjochts wie letter in sintraal ferkeappunt fan de bakkerij. De sintrale bakkerij hat oant 1964 ta bestien. Letter hie kapsalon Hilly hjir in saak.

Nederlands
In 1920 slaan zes van de zeven Marrumer bakkers de handen ineen met de oprichting van de centrale bakkerij ‘For Arbeid Brea’. De bakkers Rinse Wiersma, Reimer Koopal, Gerrit Link, Lieuwe van der Meulen, Tjalling Walda en Jelle Holwerda bakten vanaf toen in de hierachter gelegen aanbouw gezamenlijk hun brood en andere producten. Iedere bakker bleef het brood vanuit zijn eigen winkel verkopen. Het linkerdeel van het pand is in gebruik geweest als kantoor, rechts is later een centraal verkooppunt van de bakkerij geweest. De centrale bakkerij bestond tot 1964. Later was hier kapsalon Hilly gevestigd.

Lytsebuorren8800x489
De familie Holwerda voor de Lytsebuorren 8.

Lytsebuorren en Lage herenweg29dir.woning centr.bakkerij
De voormalige directeurswoning aan de Lage Herenweg die bij de centrale bakkerij hoorde.

Terug naar overzicht