UITSNEDE-template.png

19. Langebuorren 14 De Doarpsklok

Frysk
De buorkerij dy’t hjir earder stie, wie fan de famylje Koopmans dy’t aktyf wie yn ’e lânbou en sûkereidroegerij en in soad grûn yn besit hie. Likernôch 1860 waard dit deftige hûs boud yn opdracht fan Nicolaas Jans Helder, dy’t troud wie mei Trijntje Jans Koopmans. In lettere eigner, Bauke van Dijk, begûn hjir in tekstylwinkel mei as namme ‘De Doarpsklok’. Anton Blom naam de saak yn 1963 oer, letter opfolge troch syn soan dy’t hjir oant 2005 in winkel yn wenningynrjochting hie. Dêrnei waard it pân restaurearre en krige de funksje fan wenhûs werom.

Nederlands
De boerderij die hier eerst stond was van de familie Koopmans, die actief was in de landbouw en cichoreidrogerij en veel grond bezat. Omstreeks 1860 werd dit deftige huis gebouwd in opdracht van Nicolaas Jans Helder, die getrouwd was met Trijntje Jans Koopmans. Een latere eigenaar, Bauke van Dijk, vestigde hier een textielwinkel en noemde deze ‘De Doarpsklok’. Anton Blom nam de zaak in 1963 over en diens zoon voerde er tot 2005 een winkel in woninginrichting, waarna het pand gerestaureerd werd en zijn oorspronkelijke functie van woonhuis terug kreeg.

Langebuorren 14doarpsklok ca 1945656x800
De Doarpsklok omstreeks 1945. Waarom Van Dijk diens textielwinkel 'De Doarpsklok' heeft genoemd is onbekend.

Terug naar overzicht