header-foto10.png

15. Langebuorren 5 Bakkerij Kooistra

Frysk
By in ferkeap yn 1860 wurdt dit pân neamd: ‘een kapitale, tot velerlij bedrijven geschikte huizinge’. Yn ’e 20ste ieu wie hjir in bakkerij, fan 1967 ôf oant ûng. 1980 ta Kooistra, dêrfoar Ten Kate. Yn 1868 wenne hjir de belêstingûntfanger en útfiner Van Motman, ûntwerper fan de Rin-ollinne, in reau dat út himself yn beweging bliuwe koe. In wiidweidich oankundige eksperimint mei de Rin-ollinne mislearre lykwols jammerdearlik. Yn 1700 wenne hjir de eksteur Harmen Harmens.

Nederlands
Bij een verkoop in 1860 wordt het genoemd ‘een kapitale, tot velerlij bedrijven geschikte, huizinge’. In de 20e eeuw was hier lange tijd een bakkerij gevestigd: vanaf 1967 tot ca. 1980 Kooistra, daarvoor Ten Kate.
In 1868 woonde de belastingontvanger en uitvinder Van Motman hier, die de Rin-ollinne ontwierp, een voertuig dat uit zichzelf in beweging kon blijven. Een breed aangekondigd experiment met de Rin-ollinne mislukte echter jammerlijk. De vroegst bekende bewoner is in 1700 de executeur Harmen Harmens.

Langebuorren 5 bakker kooistra

Terug naar overzicht