UITSNEDE-template.png

12. Langebuorren 4 De drogisterij

Frysk
Yn de glês-yn-leadfinsterkes is te lêzen dat hjir foarhinne in drogisterij west hat. Yn dit pân, dat om 1915 hinne boud is, wie Jelte A. Hoekstra de earste drogist. Nei syn ferstjerren gie syn widdo mei de saak fierder oant 1951. Dêrnei kaam Koree, opfolge troch W.D. Kloosterman, dizze wie drogist en brilleman oant 1975.
Ien dei yn ’e wike hold toskedokter Hoekstra yn ’e fyftiger jierren op ’e earste ferdjipping sitting. Dêr gienen in soad Marrumers mei sloppe knibbels hinne as it net oars koe.

Nederlands
In de glas-in-loodraampjes is te lezen dat hier vroeger een drogist was gevestigd. Na de bouw van dit pand omstreeks 1915 was eerst Jelte A. Hoekstra hier drogist. Na diens overlijden zette zijn weduwe de zaak tot 1951 voort. Daarna kwam Koree, opgevolgd door W.D. Kloosterman, deze was drogist en opticien tot 1975.
Op de eerste verdieping hield tandarts Hoekstra in de jaren ’50 een dag per week praktijk waar veel Marrumers met knikkende knieën naar toe gingen.

Langebuorren2 8
De Langebuorren met de naam J.A. Hoekstra op de drogisterij.

Terug naar overzicht