AANZICht.png

04. Lage Herenweg 66 It kostershûs

Frysk
Nei’t de âlde tsjerke yn ’e Lytsebuorren te lyts waard, kocht de Grifformearde Tsjerke in stik grûn fan de famylje Poelstra om in nije tsjerke en kosterswenning te bouwen. Yn 1924 waard de tsjerke mei 600 sitplakken yn gebrûk nommen. Yn it plak fan de âlde kosterswenning efter de tsjerke waard letter dit rinteniershûs fan Poelstra oankocht, dêr’t de kosters Werkhoven, Hoekstra en Meetsma wenne ha. Nei de gearwurking fan de Grifformearde en Herfoarme tsjerke is it gebou yn 2000 ôfbrutsen. De kosterswenning waard ferkocht.

Nederlands
Nadat de oude kerk in de Lytsebuorren te klein werd, kocht de Gereformeerde Kerk een stuk grond van de familie Poelstra om een nieuwe kerk en kosterswoning te bouwen. In 1924 werd de kerk met zo’n 600 zitplaatsen in gebruik genomen. Ter vervanging van de oude kosterswoning achter de kerk werd later deze rentenierswoning van Poelstra aangekocht, waarna o.a. koster Werkhoven, Hoekstra en Meetsma er woonden.
Na het samengaan van de Gereformeerde en de Hervormde Kerk is de kerk in 2000 afgebroken. De kosterswoning werd verkocht.

Lage herenweg 66 tresoar 1947 kostershuis en geref kerk 

Terug naar overzicht