header-foto12.png

Overig

Doarpsbelang

Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk heeft als doel de belangen van de bewoners te behartigen.

p/a Ringweg 21
9073 HG Marrum
0518 420958 (voorzitter)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Belangenbehartiging voor onze inwoners

De vereniging Doarpsbelang Marrum/Westernijtsjerk behartigt de belangen van de bewoners in de ruimste zin van het woord. Zij wil bijdragen aan het scheppen van een goed woon- en leefklimaat voor jong en oud. Ook probeert zij bijvoorbeeld de samenwerking tussen verenigingen en organisaties in Marrum/Westernijtsjerk te bevorderen.

Dorpsbelang houdt zich dus bezig met uiteenlopende zaken. Voorbeelden zijn ontwikkelingsplannen voor het dorp en de omgeving, voorzieningen, klachten over overlast die met gemeente of woningbouwvereniging worden opgenomen, of verkeersaangelegenheden. Klachten en/of ideeën die betrekking hebben op de buurt of het hele dorp kunnen aan dorpsbelang kenbaar gemaakt worden, waarna dorpsbelang eventueel samen met de gemeente een oplossing zal zoeken. Ook vestiging en behoud van bedrijven en openbare voorzieningen heeft de aandacht van dorpsbelang. 

Dorpsbelang heeft geregeld overleg met de gemeente en de woningbouwvereniging. De fusiegemeente (Ferwerderadiel, Dongeradeel en Kollumerland) gaat in de toekomst mogelijk met dorpsbudgetten werken zodat het belang van doarpsbelang groter wordt. 

Voor specifieke zaken worden soms werkgroepen gevormd waarin bestuursleden van dorpsbelang al dan niet samen met andere belanghebbenden zitting hebben. Voorbeelden van commissies, waarin vertegenwoordigers vanuit dorpsbelang zitting in hebben, zijn de websitecommissie met als doel het maken van deze dorpswebsite en de 4-mei-commissie. Verder kunnen de bestuursleden van dorpsbelang een bepaald aandachtsgebied in portefeuille hebben, bijvoorbeeld jeugd, sociaal-cultureel, bedrijvigheid e.d.

Leefbaarheidspot

Voorts beslist het bestuur van dorpsbelang jaarlijks over het toekennen van bijdragen uit de zogenaamde ‘leefbaarheidspot’. Jaarlijks wordt een deel van de contributie van feestvereniging Marheim en van dorpsbelang aan de leefbaarheidspot toegevoegd. Ook de diverse windturbine-exploitanten geven jaarlijks een bijdrage aan de leefbaarheidspot. Verenigingen e.d. kunnen voor concrete plannen een verzoek indienen voor een bijdrage uit de leefbaarheidspot. Voorbeelden van initiatieven die afgelopen jaren zijn gesteund zijn de aanschaf van een defibrillator, de nieuwe kleedruimte bij het sportterrein, onderhoud van de peuterspeelzaal, kleding voor Sint en zijn pieten, geluidsversterkingsinstallatie voor dorpshuis en toneelvereniging en het herdenkingsmonument voor oorlogsslachtoffers. Ook is de pot bestemd als stroppenpot. Als bijvoorbeeld het dorpsfeest om bepaalde redenen niet door kan gaan, maar er zijn wel kosten gemaakt, dan kan eveneens een beroep op de leefbaarheidspot worden gedaan.

Voorwaarden leefbaarheidspot:
- De aanvraag moet de leefbaarheid van het dorp ondersteunen;
- Er worden geen bijdragen beschikbaar gesteld voor commerciële doeleinden/instellingen;
- Bijdragen voor jubileumfeesten van verenigingen zijn uitgesloten;
- Er dient altijd inzicht gegeven te worden in de financiële situatie van een evenement/project voordat een bijdrage toegekend wordt; (begroting en afrekening)
- Er kan slechts eenmalig een bijdrage aangevraagd worden voor een evenement/project;
- Het bestuur kan bij hoge uitzondering besluiten om tussentijds een voorlopige bijdrage beschikbaar te stellen;
- Aanvragen moeten voor 1 november ingediend worden;
- Alle aanvragen voor duurzame en/of vernieuwde projecten/evenementen worden aan het einde van het jaar behandeld.
Stuur de aanvraag voor 1 november aan dorpsbelang (p/a Ringweg 21, 9073 HG Marrum of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Contactpersoon vanuit dorpsbelang is Jan van der Meer. Spoedeisende verzoeken kunnen ook tussentijds worden ingediend.

Algemeen bestuur Dorpshuis De Nije Tille

Sinds medio 2012 zijn de bestuursleden van dorpsbelang tevens algemeen bestuurslid van Stichting Doarpshûs Marrum-Westernijtsjerk. Het dorpshuis had veel moeite om het algemeen bestuur op sterkte te houden. Het in standhouden van het dorpshuis past bij de doelstelling van dorpsbelang en door de besturen te combineren zijn er in totaal minder vrijwilligers nodig als bestuurslid. De dagelijkse gang van zaken van dorpshuis ‘De Nije Tille’ wordt behartigd door het dagelijks bestuur van de stichting Doarpshûs.

Bestuur

Het bestuur van dorpsbelang bestaat uit de volgende personen (januari 2020):

Piet Osinga, voorzitter
Titia Jippes-de Boer, secretaris en portefeuille communicatie
Jan van der Meer, penningmeester
Het dagelijks bestuur heeft gezamenlijk de portefeuille wonen/bedrijvigheid/verkeer/omgeving
Algemeen bestuursleden met hun portefeuille:
Bram Roersma,  
Anne van Oosten,  jaarlijks terugkerende activiteiten (bijvoorbeeld nieuwjaarsreceptie, dodenherdenking, skeelertocht)
Fred Prummel, dorpshuis
Hendrik Halma,
Anjo Reininga
Sandra Vijver-Boes
de portefeuilles jeugdzaken, sport, ouderenzaken en sociaal-cultureel zijn momenteel niet direct aan een bestuurslid gekoppeld en worden gezamenlijk behartigd.

bestuur dorpsbelang marrum dec2019 
v.l.n.r. voor: Bram Roersma, Fred Prummel, Sandra Vijver-Boes, Titia Jippes-de Boer
achter: Hendrik Halma, Piet Osinga, Anjo Reininga, Anne van Oosten, Jan van der Meer.

Werkgroepen

Werkgroep/websiteredactie marrumonline.nl: Anne van Oosten, Menze Leistra, Titia Jippes-de Boer

Werkgroep 4-meiherdenking: AEde van der Beek, Auke Vellinga, Paulina Osinga, Anne van Oosten en Janet van Luinen

Werkgroep borden historisch Marrum (projectgroep): Tjalling Walda, Sjoerd de Groot, Titia Jippes-de Boer en Rommert Tjeerdsma

Beheerder speeltuin : vacature; Legen prullenbak in de speeltuin: Jan de Vries

Lid worden?

Als u nog geen lid bent, kunt u dat worden door het inschrijfformulier uit te printen en in te vullen en in te leveren of door een e-mail te sturen aan Jan van der Meer, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De contributie bedraagt € 8,50 per jaar, waarvan € 2,50 bestemd voor de leefbaarheidspot.

bestuursvergaderingen 2020; aanvang: 19:30 uur in het dorpshuis  
woensdag 22-01, 04-03, 08-04, 13-05, 24-06, 26-08, 30-09, 04-11, 16-12.

algemeen bestuursvergadering stichting dorpshuis: woensdag 11-03 en ?-11 2020.

JAARVERSLAG en DORPSVISIE
Klik op het jaartal voor het betreffende jaarverslag: 2019201820172016201520132014. Klik hier voor de dorpsvisie "Mei it each op de takomst" uit 2009.

MARRUMER KAT
Jaarlijks wordt een persoon die veel voor Marrum heeft gedaan uitgeroepen tot Marrumer Kat. Het kattenlegioen beslist, nadat Marrumers voordrachten hebben kunnen doen, wie het wordt. Voor 2013 is er een andere invulling aan gegeven: Klik hier voor een verslag hierover, waarin tevens een overzicht is opgenomen van alle personen die tot en met 2012 tot Marrumer Kat zijn benoemd. Marrumer Kat van 2014: Halbe en Attje van der Meulen, 2015: Gaatze van der Beek, 2016: Fred Prummel, 2017: Titia Jippes-de Boer, 2018: Baukje Boersma, 2019: Jannigje Elzenga-Regnerus.

INFORMATIE OVER VERKEERSREGELAARS
Klik hier voor een artikel over verkeersregelaars dat eerder in het Marrumer Sport- en Infoblad is verschenen.

Foto: tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van 2015 hield Doarpsbelang een beknopte jaarvergadering.

nieuwjaar 04