UITSNEDEstation.png

42. Westernijtsjerk 27 Weeshûs Tjallingastate

Frysk
Yn 1541 stichten Sjoerd van Andla en syn frou Kinsck van Ropta hjir in weeshûs. Hja stienen har boerepleats Tjallingastate ôf ‘tot onderholdinge der armen en elendigen weesen.’ De pachters fan Tjallingastate waarden belêste mei de soarch foar de weesbern en krigen dêrfoar frijstelling fan pachtbeteljen. Yn 1877 waard de opfang fan wezen oerbrocht nei Huizum. De Stifting Tjallinga Weeshûs is noch altyd eigner fan de pleats en stipet mei har ynkomsten jongereinprojekten yn binnen- en bûtenlân. Fan 1901 ôf wurdt de pleats pachte troch de famylje Schuiling.

Nederlands
In 1541 stichtten Sjoerd van Andla en zijn vrouw Kinsck van Ropta hier een weeshuis. Ze stonden hun boerderij Tjallingastate af ‘tot onderholdinge der armen en elendigen weesen’. De pachters van Tjallinga state werden belast met de zorg voor de wezen en kregen daarvoor vrijstelling om pacht te betalen. In 1877 werd de wezenopvang verplaatst naar Huizum. De Stichting Tjallinga Weeshuis is nog steeds eigenaar van de boerderij en steunt met haar inkomsten nu jongerenprojecten in binnen- en buitenland. Vanaf 1901 wordt de boerderij gepacht door de familie Schuiling.

Tjallingastate omstreeks 1920800x497
Tjallingastate omstreeks 1920

Klik hier voor een uitgebreidere geschiedenis over het weeshuis.

Terug naar overzicht