AANZICht.png

40. Lage Herenweg 2A Garaazje Hofstra

Frysk
Dit hûs hearde by in buertsje dat Kopkewier neamd waard. It lei op in pear hûndert meter fan de doarpskom fan Marrum, want oant likernôch 1900 stienen der tusken Kopkewier en Marrum gjin huzen. Kopkewier hearde by Westernijtsjerk. Yn 1928 begûn Syne P. Hofstra hjir in fyts-, motor- en autobedriuw. Hy stiet op ’e foto mei soan Jurjen, dy’t mei de saak fierder gie oant 1967. Dêrnei hie Joop Bolding hjir oant 1978 syn autobedriuw, de earste jierren tegearre mei Reinder van der Meer.

Nederlands
Dit huis hoorde bij een buurtschap dat Kopkewier werd genoemd. Het lag op een paar honderd meter van de Marrumer dorpskom, want tot ca. 1900 was er tussen Kopkewier en Marrum geen bebouwing. Kopkewier hoorde bij Westernijkerk. In 1928 begon Syne P. Hofstra hier een fiets-, motor- en autobedrijf. Hij staat op de foto met zoon Jurjen, die de zaak tot 1967 voortzette. Daarna had Joop Bolding hier tot 1978 zijn autobedrijf, de eerste jaren samen met Reinder v.d. Meer.

Lage herenweg 2A Bedrijf Hofstra ca1933

Terug naar overzicht