4_mei_herdenking_.png

39. Lage Herenweg 2B Loazjemint op Kopkewier

Frysk
Om 1853 hinne begjint de boer Tjalling Miedema yn it hûs, dat Pieter Wierstra sa’n 10 jier earder bouwe litten hie, in herberch en loazjemint. En dat wylst in pear huzen fierder ek in herberch wie. Fan 1859 oant 1878 hie Wybren Braak en dêrnei Jan Stap de saak, oant dizze yn 1880 opbaarnde. Dêrnei wennen hjir û.m. boer Klaas de Groot, brânstofkeapman Hendrik van der Leij en boer Jappie Hoekstra, oant de buorkerij yn 1967 op ’e nij troch brân ferlern gie en ferfongen waard troch dizze wenning en loads.

Nederlands
Omstreeks 1853 begint de boer Tjalling Miedema in het huis, dat Pieter Wierstra zo’n 10 jaar eerder had laten bouwen, een herberg en logement. Dit terwijl er een paar huizen verder ook een herberg was. Van 1859 tot 1878 heeft Wybren Braak en daarna Jan Stap de zaak totdat deze in 1880 in vlammen opgaat. Daarna woonden hier o.a. landbouwer Klaas de Groot, brandstofhandelaar Hendrik van der Leij en landbouwer Jappie Hoekstra totdat de boerderij in 1967 opnieuw bij brand verloren gaat en vervangen wordt door de huidige woning en loods.

Lage herenweg boerderij kopkewier

Lageherenweg 2be.v. vaart800x506
Geheel rechts Lage Herenweg 2B

Terug naar overzicht