header-foto8.png

38. Lage Herenweg 6 Semintstienfabryk De Volharding

Frysk
Yn maart 1896 is Sijbe Jurjens Mellema nei Amearika gien en yn 1899 werom kommen. Yn Florida hat er him ferdjippe yn betonbou en doe’t er werom wie begûn er hjirre in betonfabryk. Dakpannen, jarrekolken, dukers ensfh. waarden der makke. Yn 1920 waard it fabryk oerbrocht nei Ljouwert. By it fabryk bouwde hy yn 1911 dizze betonnen filla foar himsels. Yn de wenkeamer is een marmeren skoarstien met de ynskripsje ‘There is no place like home’. Nei Mellema wennen hjir û.m. húsdokter A. Dijstra en fûraazjekeapman D. v.d. Veen.

Nederlands
In maart 1896 is Sijbe Jurjens Mellema naar Amerika gegaan en teruggekomen in 1899. In Florida heeft hij zich verdiept in betonbouw en na terugkomst begon hij hier een betonfabriek. Dakpannen, gierkolken, duikers enz. werden gefabriceerd. In 1920 werd de fabriek verplaatst naar Leeuwarden. Bij de fabriek bouwde hij in 1911 voor zichzelf deze betonnen villa. In de woonkamer is een marmeren schoorsteen met de inscriptie: ‘There is no place like home’. Na Mellema woonden hier onder anderen de huisarts A. Dijstra en fouragehandelaar D. van der Veen.

Lage Herenweg 6 huis Mellema ca 1915

Terug naar overzicht