header-foto12.png

23. Lage herenweg 31 Slachterij Hofstra

Frysk
Dit pân wie fan 1906 oant 2000 yn gebrûk as slachterij, it langst by slachter Jan Hofstra. Syn foargongers wienen Arjen van Dijk en Jacob Veenstra. Dêrfoar wie it de pastorije fan de Grifformearde tsjerke dy’t hjirneist stie. It tsjerkegebou wie fan likernôch 1848 oant 1924 yn gebrûk en waard letter as pakhûs brûkt. Foardat hûs en tsjerke boud waarden, stie hjir it hûs fan skroar Joost Miersma. Tagelyk mei syn frou Trijntje Wierstra wie hy yn 1835 ien fan de inisjatyfnimmers fan de ôfskieding fan de Grifformearden yn Marrum.

Nederlands
Dit pand was van 1906 tot 2000 in gebruik als slagerij, het langst bij slager Jan Hofstra. Zijn voorgangers waren Arjen van Dijk en Jacob Veenstra. Daarvoor was het de pastorie van de Gereformeerde kerk die hiernaast stond. Het kerkgebouw was van ca. 1848 tot 1924 in gebruik en had later de functie van pakhuis. Voordat de woning en kerk werden gebouwd, stond er het huis van de kleermaker Joost Miersma. Met zijn vrouw Trijntje Wierstra was hij in 1835 een van de initiatiefnemers van de afscheiding van de Gereformeerden in Marrum.

Lytsebuorren oa kerk
Geheel rechts het pand waarin later Slachterij Hofstra, de voormalige pastorie, en daarnaast de voormalige gereformeerde kerk.

Terug naar overzicht