POES-UITSNEDE.png

21. Lytsebuorren 6 De soos

Frysk
Fan likernôch 1820 ôf hie masterkûper Oene J. de Vries hjir syn kûperij, mar fan 1843 ôf wie hjir in smidse. Doe’t de smidderijen út ‘e moade rekken waard it pân as pakhûs brûkt.
Yn 1962 waard it op oanstean fan guon Marrumer ferienings oankocht om as doarpshûs te tsjinjen. It waard doe ek wol Villa Zwaantje neamd. De âlderein kaam hjir faak om te biljerten. Ek it pjutteboartersplak hat hjir in mannich jierren syn thús hân.

Nederlands
Vanaf ca. 1820 was hier meester kuiper Oene J. de Vries gevestigd, maar vanaf 1843 zat er een smederij in het pand. Later werd het gebruikt als pakhuis.
In 1962 werd het op initiatief van meerdere Marrumer verenigingen aangekocht om als buurthuis te dienen. Het werd toen ook wel Villa Zwaantje genoemd. Bij ouderen was het in trek om er te biljarten. De peuterspeelzaal heeft hier eveneens een aantal jaren onderdak gevonden.

Lytsebuorren4en6800x512 
Het pand link op de foto is Lytsebuorren 6, met in de deuropening smid Sijmen de Vries.

Terug naar overzicht