4_mei_herdenking_.png

20. Lytsebuorren 4 Enkabé De Ruiter

Frysk
Oant en mei 1974 wie hjir de winkel fan Dirk de Ruiter en letter soan Engbert. Drogisterijguod en tabak wie hjir ek te krijen. Yn ’e 19e ieu wennen hjir benammen skuonmakkers. Skipper Berend Ronner, dy’t troud wie mei skuonmakkersdochter Fetsje Housma, hat hjir ek wenne. Yn ’e 19e ieu wennen der in soad skippers yn Marrum. Bygelyks yn 1812 wennen hjir alve skippers. De measten fearen mei in snikke in beurttsjinst op Ljouwert of Dokkum. Turfskippers wienen der ek. Hja wennen meastal op harren skip.

Nederlands
Tot en met 1974 was hier de kruidenierswinkel van Dirk de Ruiter en later zoon Engbert gevestigd. Er waren ook drogisterijartikelen en tabak verkrijgbaar.
In de negentiende eeuw woonden hier vooral schoenmakers. Ook heeft de schipper Berend Ronner, die getrouwd was met schoenmakersdochter Fetje Housma, hier gewoond. Schipper was een veel voorkomend beroep in Marrum in de 19e eeuw, in 1812 woonden er elf. De meesten voeren met een snikschip een beurtveerdienst op Leeuwarden of Dokkum. Turfschippers waren er ook. Zij woonden meestal op hun schip.

Lytsebuorren4en6800x512

Links de smederij van Lytsebuorren 6, daarnaast de Enkabé met op een rijtje de kinderen van de familie De Ruiter

Terug naar overzicht