4_mei_herdenking_.png

17. Langebuorren 21 Konservenfabryk De Eersteling

Frysk
Efter dit hûs waard yn 1901 de Grifformearde skoalle iepene mei twa lokalen. De skoalle wie al gau te lyts en waard yn 1911 ferkocht, wêrnei’t konservenfabryk ‘De Eersteling’ fan Wietse van der Veen dêr griente en fruchtesop yn blik produsearre, oant der yn 1914 as gefolch fan de Earste Wrâldoarloch gjin blik mear te krijen wie.
Oant de jierren ’60 wie der yn it foarhûs in krudenierswinkeltsje fan Saakje Smits-Visbeek. Yn ’e jierren ’70 wie der in antykrestaurateur en yn ’e jierren ’90 in psychologenpraktyk.

Nederlands
Achter dit huis werd in 1901 de eerste Gereformeerde school geopend met twee lokalen. De school werd al gauw te klein en in 1911 verkocht, waarna conservenfabriek ‘De Eersteling’ van Wietse van der Veen daar groente en vruchtensap in blik produceerde, totdat er in 1914 door de Eerste Wereldoorlog geen blik meer te krijgen was.
Tot de jaren ’60 was er in het voorhuis een kruidenierswinkeltje van Saakje Smits-Visbeek. In de jaren ’70 was er een antiekrestaurateur en in de jaren ’90 een psychologenpraktijk.

langebuorren 21 in 1980 
Langebuorren 21 in 1980

Langebuorren 21en lager800x606
Rechts het pand Langebuorren 21 in vroegere tijden.

Terug naar overzicht