P1020838-1500x1102UITSNEDE.png

16. Langebuorren 7 Boerenleenbank

Frysk

Dit hûs is fan foar 1832 en wie earst fan Hendrik, syn soan Jelle en dêrnei Dirk Miedema, dy’t allegearre sûkereifabrikanten wienen. De fabryk wie hjir efter oan ’e Langesteech. It hûs hat oan ’e linkerkant in opkeamer mei dêrûnder in kelder en is in ryksmonumint. Wat opfalt binne de aparte steunen ûnder de daksgoate. Oant likernôch 1930 wie hjir de lokale Coöperatieve Boerenleenbank dy’t yn 1915 oprjochte wie.

Nederlands
Dit huis dateert van voor 1832 en was eerst van Hendrik, later zoon Jelle en nog later van Dirk Miedema, allen cichoreifabrikanten. De fabriek was hierachter aan de Langesteech. Het huis met aan de linkerkant een onderkelderde opkamer is een rijksmonument. Wat opvalt zijn de bijzondere steunen onder de dakgoot. Tot circa 1930 was hier de lokale Coöperatieve Boerenleenbank gevestigd, die in 1915 opgericht was.

langebuorren7door henk veenstra in marrumers

Terug naar overzicht