bertus_grijdanus.png

13. Langebuorren 6 Timmerman Miedema's hûs

Frysk
Yn 1914 boude timmerman Johannes Miedema dit hûs, dat er al rillegau ferhierde. As jongkeardel hie er in pear jier nei Amearika west, dêr’t er û.m. wurke as timmerfeint. Doe’t er werom kaam, troude er mei Lolkje Bierma en dat houlik duorre mar leafst 75 jier. Hy waard 100 en hja 98 jier. Fan 1939 ôf waard er opfolge troch Gerrit Jellesma en letter dy syn soan Ulbe, dy’t hjir wol wennen. De timmerwinkel wie hjir efter. Foar 1914 stie hjir in oar hûs (sjoch foto), ea yn eigendom fan de famylje Albarda.

Nederlands
In 1914 bouwde timmerman Johannes Miedema deze woning, die hij al gauw ging verhuren. Als jongeman was hij 2½ jaar in Amerika waar hij o.a. werkte als timmerknecht. Na zijn terugkeer trouwde hij met Lolkje Bierma, met wie hij maar liefst 75 jaar getrouwd was; hij werd 100 en zij 98 jaar. Vanaf 1939 volgde timmerman Gerrit Jellesma hem op en later diens zoon Ulbe, die hier wel woonden. De timmerwerkplaats was hierachter. Voor 1914 stond hier een andere woning (zie foto), ooit eigendom van de familie Albarda.

Langebuorren 2 4 6 8
Het tweede huis van rechts, naast het Heephûs, is Langebuorren 6.

langebuorren6en8voor 914
Het huis rechts op de foto stond eerst op de plek van het door Miedema gebouwde huis.

Terug naar overzicht