header-foto10.png

11. Lage Herenweg 17 De smidderij

Frysk
Fan 1800 ôf, mar faaks al folle earder, wie hjir in smidderij. Om 1860 hinne is it gebou fernijd. Nammen fan bewenners: Jan Kas, Mient Faber, Metske v.d. Veen, Klaas Smids, Douwe Smids, Ype Koldijk en Germ Koldijk. De smidderij waard in ynstallaasjebedriuw en ferhúze yn 1960. Oant 1997 ta hie de famylje Koldijk hjir in winkel yn húshâldlik guod. By dit krúspunt wie foarhinne de haven en dêrom waard it hjir ‘op’e wâl’ neamd. Eartiids wie it in sammelplak fan arbeiders foar’t hja nei de boer gyngen.

Nederlands
Van 1800, maar mogelijk nog eerder, tot 1960 was hier een smederij gevestigd. Omstreeks 1860 is het pand vernieuwd. Jan Kas, Mient Faber, Metske v.d.Veen, Klaas Smids, Douwe Smids, Ype Koldijk en Germ Koldijk waren hier smid. De smederij werd een installatiebedrijf en verhuisde in 1960. Tot 1997 had de familie Koldijk hier een winkel in huishoudelijke artikelen. Bij dit kruispunt was vroeger de haven. Het was een levendige ontmoetingsplek, waar o.a. arbeiders zich verzamelden alvorens ze naar de boer gingen.

lage herenweg17Hoeke Langebuorren

Terug naar overzicht