POES-UITSNEDE.png

08. Lage Herenweg 30 Hotel De Haan

Frysk
Likernôch 1800 is hjir in herberch kaam. Reizigers koenen hjir oernachtsje. Passanten en harren hynders koenen hjir op ferhaal komme, der wie plak foar sa’n 25 hynders. Yn 1843 kaam hjir lykwols in húsdokter te wenjen, Dirk de Boer. Yn 1880 kaam it wer yn gebrûk as herberch en yn 1896 kocht Meindert de Haan it. De Haan wie oant 1931 kastlein. De saak krige yn 1973 fan Bouwe Zijlstra de namme De Groene Oase, en wie oant 2010 yn gebrûk as doarpskafee.

Nederlands
Omstreeks 1800 is hier een herberg gebouwd. Handelsreizigers konden er overnachten. Passanten en hun paarden konden op verhaal komen, er was stalling voor zo’n 25 paarden. In 1843 vestigde zich hier echter een huisarts, Dirk de Boer. In 1880 kwam het weer in gebruik als herberg en in 1896 kocht Meindert de Haan het. De Haan (de gezette man op de foto) was tot 1931 herbergier. De zaak kreeg in 1973 van Bouwe Zijlstra de naam De Groene Oase, en was tot 2010 in gebruik als dorpscafé.

Lage herenweg30bewerkt

Terug naar overzicht