header-foto10.png

07. Lage Herenweg 34 De sûkerei-iest

Frysk
Yn dit hok wie eartiids ien fan de minstens santjin sûkereifabriken (iesten) fan Marrum. Yn 1830 wie it fabryk eigendom fan Sybren Smith. Yn 1842 waard it ferkocht oan Klaas de Groot, dy’t it letter oerdroech oan syn soan Dirk. Sûkerei waard fan 1790 oant likernôch 1925 yn dizze omkriten ferboud om de ‘pennen’ (woartels). Nei de rispinge waarden dizze ‘pennen’ wosken, yn stikken snien en yn de iest boppe in turffjoer droege. Dêrnei waard de droege sûkerei earne oars yn in brânerij hjit makke en meald. Fan it úteinlike produkt waard surrogaatkofje makke.

Nederlands
In dit hok was een van de minstens zeventien cichoreifabrieken (eesten) van Marrum gevestigd. In 1830 was de fabriek eigendom van Sybren Smith. In 1842 koopt Klaas de Groot het pand die later overdoet aan zijn zoon Dirk. Cichorei werd van 1790 tot ca. 1925 in deze omgeving geteeld voor de ‘pennen’ (wortels). Deze pennen werden na de oogst gewassen, in stukken gesneden en in de eest boven turfvuur gedroogd. Daarna werd de gedroogde cichorei elders in een branderij verder verhit en gemalen. Van het gebrande product maakte men surrogaatkoffie.

Lage herenweg herberg tm elzinga30 36

Het hok links van Hotel De Haan is de cichoreidrogerij, duidelijk herkenbaar aan de schoorstenen.

Terug naar overzicht