UITSNEDEstation.png

05. Lage Herenweg 60 It notarishûs

Frysk
Notaris Bakker liet dit hûs yn 1912 bouwe troch oannimmer Mellema, dy’t in tige moderne betonbou tapaste. Nei de bou fan Mellema’s eigen hûs oan ’e Lege Hearrewei 6, wie dit de twadde wenning dy’t hy op dizze wize boude. It binne de iennige huzen yn de betide betonbou yn Fryslân. It hûs hat betonnen muorren en flierren mei in dikte fan 20 sentimeter. De gevel hat motiven dy’t oan Jugendstil besibbe binne, sa as in erker mei dêrboppe in balkon, bûgde boppedrompels en kleure glês-yn-lead finsters. Nei Bakker hawwe hjir Knol, De Jong en Pieffers noch as notaris wenne oant 2002.  
 
Nederlands
Notaris Bakker liet in 1912 hier een woning bouwen door aannemer Mellema, die een zeer innovatieve betonbouw toepaste. Na de bouw van Mellema’s eigen woonhuis op Lage Herenweg 6 was dit de tweede woning die hij met deze techniek bouwde. Het zijn de enige woningen in vroege betonbouw in Friesland. Het pand heeft 20 cm dikke betonnen muren en vloeren. De gevel heeft aan Jugendstil verwante motieven, zoals een erker met daarboven een balkon, gebogen bovendorpels en gekleurde glas-in-lood ramen. Na Bakker hebben de notarissen Knol, De Jong en Pieffers hier achtereenvolgens nog kantoor gehouden tot 2002.
 

Lage herenweg 60 44 42 notarishuis

Terug naar overzicht